Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 642/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Targu z 2016-05-12

Sygn. akt I C 642/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Lucyna Pająk

Protokolant:

st. sekr. sądowy Renata Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. w Nowym Targu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o. o. w N.

przeciwko K. Z.

o zapłatę

I.zasądza od pozwanej K. Z. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o. o. w N. kwotę 426,16 zł (czterysta dwadzieścia sześć złotych 16/100) z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 32,99 zł od dnia 22 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 41,28 zł od dnia 22 marca 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 maja 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,44 zł od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 1,58 zł od dnia 18 września 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 26 marca 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 maja 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,44 zł od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 02 września 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 159,90 zł od dnia 03 września 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 20,40 zł od dnia 28 października 2015 r. do dnia zapłaty,

II. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

SSR Lucyna Pająk

Sygn.akt.I C 642/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) sp.z o.o. w N. domagała się od pozwanych T. Z. (1) i K. Z. zapłaty 426,16 zł z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 32,99 zł od dnia 22 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 41,28 zł od dnia 22 marca 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 maja 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,44 zł od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 1,58 zł od dnia 18 września 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 26 marca 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 maja 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,44 zł od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 02 września 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 159,90 zł od dnia 03 września 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 20,40 zł od dnia 28 października 2015 r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 107 zł (sto siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 77 zł (siedemdziesiąt siedem złotych) jako zwrot kosztów zastępstwa radcowskiego

W uzasadnieniu pozwu podniosła, że pozwani pozostawali ze stroną powodową w stosunku prawnym, na podstawie którego strona powodowa zobowiązała się wobec pozwanych do odbioru i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości położonej w K. przy ul. (...). Pozwani nie regulowali należności związanych z odprowadzaniem ścieków przez stronę powodową. Na podstawie wiążącego strony stosunku zobowiązaniowego strona powodowa wystawiła pozwanym faktury VAT, noty odsetkowe i upomnienia. Ponieważ pozwani nie regulowali należności, strona powodowa pismem z dnia 23 września 2015 roku wezwała pozwanych do zapłaty. Pozwani nie uregulowali należności.

W dniu 12 listopada 2015 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie sygn.akt.I Nc 1669/15 nakazał pozwanym T. Z. (2) i K. Z. aby solidarnie zapłacili stronie powodowej (...) sp. z o.o. w N. kwotę 426,16 zł (czterysta dwadzieścia sześć złotych, 16/100) z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 32,99 zł od dnia 22 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 41,28 zł od dnia 22 marca 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 maja 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,44 zł od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 1,58 zł od dnia 18 września 2014 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 26 marca 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 22 maja 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,44 zł od dnia 22 lipca 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 21,43 zł od dnia 02 września 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 159,90 zł od dnia 03 września 2015 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 20,40 zł od dnia 28 października 2015 r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 107 zł (sto siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 77 zł (siedemdziesiąt siedem złotych) jako zwrot kosztów zastępstwa radcowskiego

- w terminie dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu zapłaty, albo w tym terminie wnieśli sprzeciw do sądu na formularzu urzędowym.

Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się w stosunku do pozwanego T. Z. (2). Pozwana K. Z. złożyła skuteczny sprzeciw. W sprzeciwie nie zaprzeczyła twierdzeniu strony powodowej. Podniosła, że w przedmiotowym budynku, którego jest współwłaścicielką, nie mieszka od 15 czerwca 2012 roku, natomiast zamieszkuje tam pozwany T. Z. (2), który nie regulował należności związanych z odprowadzaniem ścieków przez stronę powodową.

W odpowiedzi na sprzeciw strona powodowa podtrzymała swoje roszczenie.

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 roku, pozwana K. Z. została zwolniona od kosztów sądowych w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W wyniku realizacji umowy, strona powodowa zobowiązała się nie tylko wobec pozwanej, ale również pozwanego T. Z. (2) do odbioru i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków z budynku stanowiącego współwłasność pozwanych, który to budynek znajduje się w K. przy ul. (...). Z tytułu wykonywania przez stronę powodową usługi, pozwana była zobowiązana do uiszczania należności, których wysokość była ustalana na podstawie cennika usług i czynności dodatkowych wykonywanych przez (...) Sp.z o.o. w N.. Pozwana nigdy nie kwestionowała łączącego strony stosunku. Za świadczone pozwanej w/w usługi, strona powodowa wystawiała faktury VAT. Pozwana nie zapłaciła kwot określonych w fakturach. Z uwagi na fakt, że pozwana nie uregulowała należności, strona powodowa skierowała do pozwanej jak i do pozwanego pismo z dnia 23 września 2015 roku, w którym wezwała ich do ostatecznego przedsądowego uregulowania wszystkich należności. Pomimo zakreślonego terminu do uiszczenia zapłaty, pozwana nie uregulowała należności.

( Dowód : cennik k-35,faktury k.12-23,27-34,wezwanie przedsądowe k- 25 )

Pozwana na rozprawie w dniu 12 maja 2016 roku r. uznała żądanie pozwu w zakresie kwoty dochodzonej pozwem.

( Dowód: oświadczenie pozwanej k-105 )

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych dowodów, które uznał za wiarygodne co do ich autentyczności - faktu ich sporządzenia, gdyż w tym zakresie nie były one kwestionowane

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie strony powodowej jest uzasadnione.

Na rozprawie w dniu 12 maja 2016 roku, pozwana uznała żądanie pozwu.

Zgodnie z treścią art.353 § 1 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Za bezsporne w sprawie należy uznać fakt, że strony pozostawały w stosunku zobowiązaniowym na podstawie którego, strona powodowa zobowiązała się wobec pozwanej do odbioru i oczyszczania ścieków za pomocą urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków z budynku stanowiącego współwłasność pozwanej, który to budynek znajduje się w K. przy ul. (...). Z tego tytułu stronie powodowej od pozwanej, należne były kwoty pieniężne dokładnie określone w wystawianych na nazwisko i imię pozwanej fakturach. Pozwana na rzecz strony powodowej nie uregulowała żadnej należności. Pozwana w złożonym sprzeciwie od wydanego nakazu w postępowaniu upominawczym nie zaprzeczyła faktowi, że posiada wobec strony powodowej zobowiązanie pieniężne, lecz jedynie podniosła, że w okresie za jaki zostały wystawione faktury, nie zamieszkiwała w tym domu lecz tylko jej mąż.

Jak wynika z pozwu, strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanej ustawowych odsetek naliczonych od kwot należności głównej.

Zgodnie z treścią art.481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Sąd uwzględnił w całości żądanie strony powodowej w zakresie zasądzenia od pozwanej ustawowych odsetek, mając na uwadze treść wyżej cytowanego przepisu, ponieważ pozwana opóźniła się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego na rzecz strony powodowej, będącej wierzycielem pozwanej.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c.

SSR Lucyna Pająk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Firfas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lucyna Pająk
Data wytworzenia informacji: